תקנון

הגדרות

האתר - אתר האינטרנט vapepoint.co.il .
המוצרים - המוצרים המוצעים למכירה באתר.
כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.
ימי עסקים -אינם כוללים יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. 

 
הוראות כלליות

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא לנוחות בלבד.
אתר זה נמצא בבעלות ומנוהל ע"י: VapePoint , ח.פ. 558355244
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מכשירי סיגריה ונרגילה אלקטרונית, אביזרים הקשורים אליהם ונוזלי מילוי.
 לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לשרות הלקוחות שלנו במייל: support@vapepoint.co.il .
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי הוא קרא תקנון זה, והוא מסכים עם ההוראות והתנאים של התקנון, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
VapePoint שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה מוקדמת.
מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
נתונים הרשומים במחשב של VapePoint בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי VapePoint תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
יובהר ויודגש כי VapePoint אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
VapePoint עושה ככל יכולתה כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובמקרים אלו VapePoint לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים הם בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ,  ואינם כוללים דמי משלוח.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
אין כפל הנחות! במקרה שקיימות שתי הנחות ברכישה, תיחשב רק ההנחה הגדולה מבין השתיים.
על מנת לרכוש מוצרים באתר המזמין חייב להיות תושב ישראל בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית, או יישות משפטית הרשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות. בנוסף המזמין חייב להיות בעל כרטיס אשראי המונפק בישראל ותקף ביום ביצוע ההזמנה.


הרשמה וביצוע הזמנות באתר

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות "עגלת קניות" דיגיטלית שאליה ניתן להוסיף מוצרים מהאתר. ניתן לירשם באתר ולמלא את פרטי המזמין אשר יישמרו לרכישות עתידיות. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי המזמין, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, VapePoint לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל-VapePoint  בגלל פרטים שגואים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
עם ביצוע ההזמנה, VapePoint תבדוק את פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין עם אישור העסקה.
במקרה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תישלח הודעה מתאימה והמזמין יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי VapePoint במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר עדיין הופיע באתר עד למועד ביצוע ההזמנה, VapePoint לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תחזיר לרוכש את כל סכום ששילם. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כזמין, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו VapePoint תיצור קשר עם הלקוח באמצעות שיחה טלפונית.
כל מזמין יהיה רשאי לרכוש מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר VapePoint כיעד המבוקש של המזמין.
יודגש כי כל אדם רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:
המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש שלו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
המזמין הינו בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
יובהר כי VapePoint תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:
- אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
- אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
- אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
- אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
- אם קיים חוב כספי ל-VapePoint והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
- אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות נתוני החשבון שלו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרונים. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי של  VapePoint, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

תנאי התשלום

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. 
בעת ביצוע התשלום תועבר לעמוד מאובטח על מנת לשמור על סודיות פרטי התשלום. תוכל לזהות אייקון של מנעול צהוב המופיע בעמוד ומעיד על קיום אבטחה בטכנולית SSL.


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה באריזתה המקורית בידי VapePoint, יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של דואר שליחים או דואר ישראל עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק (תקין לחלוטין) – כפי שהתקבל ואריזתו המקורית. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין. כן יובהר, כי VapePoint תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 14 יום מקבלתו, למעט פריטים שנקנו בסייל שיש להחזירם תוך יומיים מיום קבלתם. את הזיכוי הכספי תקבל בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל חנות VapePoint, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה - אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך. הזמנות שבוצעו במזומן , ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבונך. בכל שאלה שמתעוררת, אנחנו נעמוד לרשותך במייל: support@vapepoint.co.il . יובהר ויודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. אופן החזרת המוצרים - המזמין ישלח את המוצר חזרה או יביא אותו ישירות לחנות החברה בראשל"צ, רחוב יוסף לישנסקי 10.
ניתן להחזיר את כל המוצרים למעט נוזלי מילוי וזאת מכיוון שנוזלי מילוי דורשים החסנה בטמפרטורה שלא עולה על 28 מעלות צלזיוס. נוזלי נילוי מיוצרים מחומרים גלם בתעשיית המזון ולפיכך VapePoint לא יכולה לקחת אחריות על אחסנה לקויה מצד הלקוח. לא ניתן להחזיר נוזל מילוי שעזב את מחסני VapePoint.

אחריות המוצרים

VapePoint נותנת אחריות יצרן לתקופה של 3 חודשים מתאריך הרכישה למוצרים הבאים:
מודים לסיגריות ונרגילות אלקטרוניות, כבלי טעינה למכשירים, סוללות ומטענים לסוללות.
יובהר ויודגש כי האחריות אינה תקפה במקרה של איחסון ו/או שימיש לקוי או שבר שנגרם למכשיר. בנוסף האחריות אינה תקפה מקרים של אובדן או גניבה של המוצר. 
במידה והמוצר מגיע פגום באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש, VapePoint תשלח מוצר חילופי תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת המוצר הפגום. 
מימוש האחריות כפוף להחזרת המוצר באריזתו המקורית בצירוף הקבלה.

אחריות בית העסק

החברה ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז VapePoint שומרת לעצמה זכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
במקרה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את VapePoint ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא תישא VapePoint באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
VapePoint אינה אחראית לשימוש שיעשה הרוכש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או VapePoint לרבות הוראות בטיחות.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה במהירות האפשרית.


מדיניות שילוח

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר רשום או דואר שליחים, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
VapePoint מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים. במידה והינך מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הינך מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, תיאלץ לשאת בתשלום השווה למחיר המשלוח. 
משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. ההתחייבות שלהם הינה ל-14 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה כל טענה לרוכש כלפי VapePoint בעניין. יחד עם זאת הצוות שלנו יעשה כמיטב יכולתו על מנת לזרז את זמן האספקה.
האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.
מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
במידה והלקוח אינו זמין בטלפון והשליח לא מצליח לאתר אותו על מנת למסור את המשלוח, המשלוח יוחזר לחנות והלקוח יחויוב בדמי משלוח נוספים עבור החזרת המשלוח.
* אין משלוחים בימי שישי, שבת וחגים

סוגי משלוח

דואר רשום - עד 14 ימי עסקים (3-10 ימים בממוצע).
בהזמנות של עד 300 ש"ח - דמי משלוח של 25 ₪.
בהזמנות של 300 ש"ח ומעלה - המשלוח חינם.

משלוחי אקספרס - עד 3 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה,)
בהזמנות של עד 300 ש"ח - דמי משלוח של 35 ₪.
בהזמנות של 300-750 ש"ח - דמי משלוח של 25 ₪.
בהזמנות של 750 ש"ח ומעלה - המשלוח חינם.

איסוף מנקודת איסוף הקרובה אליכם - עד 4 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה)
בהזמנות של עד 300 ש"ח - דמי משלוח של 19 ₪.
בהזמנות של 300 ש"ח ומעלה - המשלוח חינם.

משלוח מהיום להיום - (יישובי גוש דן) בהזמנות שיבוצעו עד 14:00 (לא כולל פתח תקווה,  הרצליה, הוד השרון, שוהם)
בהזמנות של עד 200 ש"ח - דמי משלוח של 40 ₪.
בהזמנות של 200-750 ש"ח  - דמי משלוח של 30 ₪.
בהזמנות של 750 ש"ח ומעלה - המשלוח חינם.


*יתכנו עיכובים באספקת המשלוח ליישובים חריגים
* אין משלוחים בימי שישי, שבת וחגים

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של VapePoint בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים ותיאורם.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, תיאורי המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של VapePoint מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
שם החברה VapePoint וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של VapePoint בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של VapePoint.
יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.


מדיניות פרטיות

בתהליך ההרשמה לאתר יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הלקוח יתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת VapePoint לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין.
VapePoint אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במאגרי הנתונים שלה.
VapePoint נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI DSS. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, VapePoint, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של VapePoint .
VapePoint משתמשת בחברת זאד כרדיט, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
חברת זאד כרדיט עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לעסקים לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI DSS.
VapePoint מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת מידע למזמין.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל אחד מספקיה.
יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, תוכן של הודעות אלו או כל קובץ שיצורף אליהן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.